Telefon: 13 464 44 49     Adres: ul. Okulickiego 43, Sanok

2016

2016

 

          

WS TECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur                                                                                                       Sanok, 20.05.2016 r.      

        ul. Okulickiego 43, 38-500 Sanok                                            

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

 

                Zamawiający WS TECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur, informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 14 Zapytania ofertowego z dnia 28.04.2016 roku, następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

                Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.wstech.eu), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 24.05.2016 r.

                Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

 

Do wiadomości:

1. INWENTECH GROUP SP. Z O.O., ul. Podkarpacka 26/110, 38-400 Krosno,

2. KONSORCJUM: INSTAL-BUD i IBI GROUP DVP SP. Z O.O., ul. Dworcowa 11, 38-500 Sanok,

ul. Lwowska 14, 38-500 Sanok

3.  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „BUDMAL” JAN KOCAN, Nadolany 144, 38-505 Bukowisko

 


                                                                                                          

            

 

               Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

„Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnych stołów rehabilitacyjnych i zabiegowych w konstrukcji modułowej o wysokich parametrach wytrzymałościowych”

 

                         Sanok, 28.04.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający:

Nazwa: WS TECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur

Adres: ul. Okulickiego 43, 38-500 Sanok

NIP: 6871722142

REGON: 370513655

Strona internetowa: www.wstech.eu

 

II. Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane

 

III. Nazwa zamówienia: Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną:

1.      Wykonanie stanu surowego otwartego hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną (1kpl.)

2.      Wykonanie stanu surowego zamkniętego hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną (1kpl.)

3.      Prace wykończeniowe hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną (1kpl.)

4.      Wykonanie robót zewnętrznych przy hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną (1kpl.)

5.      Wykonanie instalacji wewnętrznych hali produkcyjnej - instalacji c.o., wod-kan, klimatyzacji i wentylacji wywiewnej wraz z częścią administracyjną (1kpl.)

6.      Wykonanie instalacji elektrycznej hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną (1kpl.)

 

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.wstech.eu) załączony został projekt budowlany oraz przedmiar robót, możliwy do pobrania w wersji elektronicznej przez oferentów. Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia udostępniana jest także w siedzibie Zamawiającego (ul. Okulickiego 43, 38-500 Sanok) w godzinach pracy Zakładu od 7:30 do 15:30.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45000000-7 Roboty budowlane; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 

1.      W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

b)      posiadają doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedstawienie 3 referencji/zaświadczeń (załącznik nr 1.B. do „Wzór oferty” – Referencje/zaświadczenia potwierdzające doświadczenie Oferenta), dokumentujących doświadczenie Oferenta w realizacji prac budowlanych w przeciągu 5 ostatnich lat, o podobnym charakterze względem przedmiotu zamówienia przedstawionego w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, przy czym okres 5 lat liczony jest od daty upublicznienia przedmiotowego zapytania ofertowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie,

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

e)      udzielą 3-letniej gwarancji na roboty budowlane od momentu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót budowlanych)  wynikającego z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego z wyłączeniem elementów, dla których obowiązują odmienne okresy gwarancyjne (np. gwarancje producentów) lub są regulowane przepisami prawa - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

f)       zobowiążą się przez cały czas realizacji umowy posiadać ważną polisę OC od prowadzonej działalności budowlanej na kwotę minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i  informacji potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w pkt. V ppkt. 1. (lit. a, b, c, d, e, f),

3.      W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4.      Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 3 (lit. a, b, c, d, e), Zamawiający uzna podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów

5.      Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

6.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

7.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych,

8.      Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

9.      Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty”, 1.A „Kosztorys ofertowy”. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, przedłożenie przez Oferenta załącznika nr 1 „Wzór oferty”, opracowanego na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (przedmiaru robót oraz projektu budowlanego), a także kosztorysu ofertowego - załącznik 1.A „Kosztorys ofertowy”,

10.  Jeżeli w dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiarach robót oraz opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (lub równoważnych) niż określone w tej dokumentacji. Każdy z oferentów może zastosować materiały równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym materiałom zawartych w w/w dokumentacji,

11.  Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym) odrzuca się.

12.  Każdą ofertę złożoną na wzorach dokumentów innych niż przewidzianych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1 – Wzór oferty, Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów) odrzuca się,

13.  Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem zawartym w pkt IV zapytania ofertowego.

14.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

15.  Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

 

VI. Wadium:

1.      Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia jest wniesienie przez Oferenta wadium przed upływem terminu składania ofert. 

2.      Wadium musi być złożone na cały okres związania ofertą,

3.      Kwota wadium wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

4.      Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)      w pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.      W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 98 1240 2340 1111 0010 6779 1812 (PKO S.A odział Sanoku),

6.      Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty jako załącznik do oferty (Załącznik 1.C. „Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium”)

7.      Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

8.      Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

9.      Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: Wadium na budowę hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną,

10.  Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

11.  Gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie, wystawiona dla Zamawiającego zgodnie z pkt. I niniejszego zapytania ofertowego,

12.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

13.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielonego zamówienia

14.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

15.  Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

16.  Wykonawca uzna wniesienie przez Oferenta wadium w przypadku dołączenia do oferty załącznika 1.C. „Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium”, na warunkach określonych w pkt. VI.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

 

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena netto (C)

75%

2

Czas realizacji (R)

25%

 

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

1.      Kryterium: C – Cena netto – Waga 75%:

a)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. IV, (w tym również w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót oraz projekt budowlany)

b)      Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

c)      Ceny w złotych należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

d)      Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

e)      Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

 

W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

                Cena netto oferty najniższej

C =                                                                   x 75 = ilość punktów

              Cena netto rozpatrywanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 75 pkt.

 

2.      Kryterium R - czas realizacji – waga 25%

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu realizacji przedmiotu zamówienia:

·         Czas realizacji: do 12 m-sc – 25 pkt.

·         Czas realizacji: do 15 m-sc – 15 pkt.

·         Czas realizacji: do 18 m-sc – 5 pkt.

·         Czas realizacji: powyżej 18 m-sc – 0 pkt.

 

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 31.03.2018 roku. Czas realizacji inwestycji liczony jest od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy oraz dokumentacji technicznej, na podstawie umowy na wykonanie robót budowlanych  zawartej z Wykonawcą, przy czym czas przekazania przez Zamawiającego placu budowy oraz dokumentacji technicznej nie może być dłuższy niż 30 dni od momentu podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych  zawartej z Wykonawcą.

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 25 pkt.

 

Punkty przyznane w kryterium ceny oraz kryterium czasu realizacji danej oferty zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

 

Ʃ = C + R

 

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”

R – liczba punktów przyznana w kryterium „CZAS REALIZACJI”

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

1.      Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego: WS TECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur ul. Okulickiego 43, 38-500 Sanok,

2.      Oferta powinna zostać złożona w terminie do 16.05.2016 roku do godziny 15:30 tj. w godzinach pracy Zakładu (Zmawiającego). W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego WS TECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur

3.      Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,

4.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na budowę hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną – nie otwierać do dnia 17.05.2016r. do godziny 11:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.

5.      Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego,

6.      Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

7.      W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

8.      Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.

9.      Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

10.  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

11.  Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 17.05.2016 roku o godzinie 11.00. w siedzibie Zmawiającego,

12.  Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (17.05.2016 rok., godz. 11:00, siedziba Zamawiającego). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także pod nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: czas realizacji). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

13.  Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego (www.wstech.eu),  najpóźniej do dnia 20.05.2016 roku.

14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy o którym mowa w pkt. IX, ppkt. 13 niniejszego postępowania ofertowego, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 27.05.2016 roku

15.  W przypadku o którym mowa w pkt. IX. ppkt. 14, Zamawiający najpóźniej do dnia 20.05.2016 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy, a także zamieści stosowną informację na stronie internetowej: www.wstech.eu,

16.  Zamawiający do dnia 20.05.2016 roku (z zastrzeżeniem pkt. IX, ppkt. 14), zamieści na stronie internetowej (www.wstech.eu), Oświadczenieo braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

17.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

18.  Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.

19.  Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 11.05.2016r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

20.  Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą własnej strony internetowej, bez wskazywania autora pytania. 

21.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Robert Lorens w formie pisemnej (elektronicznej) pod adresem e-mail: ws.inwestycja@op.pl

 

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

1.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

b)      niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy,

c)      zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

a)      odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.

4.      Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.

5.      Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.

6.      Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

a)      zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

b)      zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

c)      zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

d)      zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

7.      Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.

8.      Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku: 

a)      przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)      działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)      wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

d)      konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

e)      wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

f)       innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

g)      wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;

h)      wystąpienia osuwisk gruntu lub innych, nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy;  

9.      W sytuacjach opisanych w pkt. X, ppkt. 8 (lit. a, b, c, d, e, f, g, h) przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ponadto opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego.  W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

10.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

11.  Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

 

XI. Postanowienia końcowe:

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego;

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów

4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

5. Załącznik nr 5 – Projekt budowlany

6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (dotyczy Zamawiającego)

7. Załącznik nr 7 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający)

 

Pliki do pobrania:

Zal_1_Oferta    

Zal_2_Umowa WS TECH wzór                                                                                                                 

Zal_3_Oświadczenie_konflikt_interesów

Zal_4_Przedmiar_robót

Zal_5_Projekt_budowlany

Zal_6_Oświadczenie_brak_powiazań

Zal_7_Protokół_postępowania

Polityka prywatności Informacja o ciasteczkach Warunki korzystania ze strony pulawski